Onderzoek: gebrek aan kennis hindert implementatie Wet zorg en dwang

Veel zorginstellingen zijn goed op weg met de Wet zorg en dwang (Wzd), maar een aantal zaken staat een goede implementatie in de weg. Dit blijkt uit de ‘Rapportage opzet monitor Wet zorg en dwang’ van KPMG in opdracht van het ministerie van VWS. Onder andere onbekendheid met de wet maakt de implementatie moeilijk.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is in januari 2020 ingevoerd. Het eerste jaar werd gebruikt om met de wet om te leren gaan. Daarom vroeg het ministerie van VWS accountants- en adviesorganisatie KPMG te onderzoeken hoe de implementatie ervoor staat en welke stappen nog aandacht nodig hebben. Recent bood minister Van Ark de rapportage aan de Tweede Kamer aan. Zowel in 2021 als in 2022 wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd om de stand van zaken te bekijken.

Onvoldoende kennis van Wzd
Uit het rapport blijkt dat veel zorginstellingen goed aan de slag zijn gegaan met de Wzd, maar ook een aantal zaken een goede implementatie in de weg staan. De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel hindert een goede implementatie. Hoewel er al weinig personeel beschikbaar was, versterkte de coronapandemie dit ook. De prioriteiten lagen ergens anders.

Ook heeft het personeel zowel theoretische training als praktijkervaring nodig om de Wzd goed uit te kunnen voeren, blijkt uit het rapport. Niet alle zorgprofessionals weten wanneer onvrijwillige zorg en de Wzd van toepassing zijn en welke middelen daar wel inzicht in geven. Ook de cliënten zelf weten dit niet, terwijl de Wzd er is om hun rechtspositie te versterken.

Randvoorwaardelijke zaken beter uitwerken
Cliënten en hun naasten geven daarnaast aan weinig tot niet op de hoogte te zijn van de cliëntvertrouwenspersonen (cvp´s) die hen kunnen ondersteunen bij de wet. Hoe beter zorgprofessionals van de cpv´s weten, hoe beter vindbaar ze zijn voor cliënten, is de verwachting.

Verder is het nog onduidelijk hoe de medische verklaringen worden bekostigd en hoe de taak-, rol-, en verantwoordelijkheidsverdeling is. Ook de administratie en organisatie die bij de wet komen kijken is veel voor met name kleine zorginstellingen. Deze randvoorwaardelijke zaken moeten verder worden uitgewerkt om de Wzd goed te laten werken, zeggen de onderzoekers.

Wees goed op de hoogte van de Wzd
Wees goed op de hoogte van de Wzd en volg de training of e-learning Wet zorg en dwang van Threewise. Zo ben je als zorgprofessional voorbereid op je rol en de samenwerking met andere deskundigen.

E-learning Wet zorg en dwang
In de e-learning leer je wat de wet inhoudt, wanneer je deze toepast en wat je precies moet doen als je de wet toepast. Voor het volgen van de e-learning ontvang je twee accreditatiepunten volgens het Kwaliteitsregister Verzorgenden en Verpleegkundigen en Register Zorgprofessionals.

Klik hier om de e-Learning over de Wet Zorg en Dwang te volgen